څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
اوگفتن ما وتو به هر رنگ ضرور است اینش مکن اندیشه که او از همه دور است آئینهٔ تنزیه وکدورت چه خیال است جائی که بطون منفعل افتاد ظهور است واداشته افسانه ات از فهم حقیقت این پنبهٔ گوشت اثر آتش طور است یاران به تلاش من مجهول بخندید او در بر و من دربه در، آخر چه شعور است بر صبحدم گلشن ایجاد منازید هنگامهٔ بنیاد تبسمکده شوراست دمسردی یاران جهان چند نهفتن دندان به هم خوردهٔ سرمازده عور است از شخص به تمثال تسلی نتوان شد زحمتکش صیقل نشوی آینه کور است جائی که خموشی ست سرو برگ سلامت هرگاه زبان بال گشاید پر مور است پرغره نباشید چه تحقیق وچه تقلید اینها همه بیحاصلی عشق غیور است بیدل به تو درهیچ مکان راه نبردیم آئینه سراب است که تمثال تو دور استLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us