څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
سلسلهٔ شوق کیست سر خط آهنگ ما رشته به پا می پرد از رگ گل رنگ ما نقد جهان فسوس سهل نباید شمرد دل به گره بسته است آبله در چنگ ما با همه افسردگی جوش شرار دلیم خفته پریخانه ای در بغل سنگ ما درتپش آباد دل قطع نفس می کنیم نیست ز منزل برون جاده و فرسنگ ما پردهٔ سازنفس سخت خموشی نواست رشته مگر بگسلد تا دهد آهنگ ما در قفس عافیت هرزه فسردیم حیف شور شکستی نزدگل به سر رنگ ما سعی گوهر برگرفت بار دل از دوش موج آبله چشمی ندوخت بر قدم لنگ ما عالم بی مطلبی عرصهٔ پرخاش کیست نیست روان خون زخم جزعرق ازجنگ ما رشتهٔ چندین امل یک گره آمد به عرض بر دو جهان مهر زد یأس دل تنگ ما بیدل از اقبال عجز درهمه جا چیده است آبله و نقش پا افسر واورنگ ماLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us