څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
غم طر ب جوش کرده است مرا داغ گل پوش کرده است مرا زعفران زار رفتن رنگم خنده بیهوش کرده است مرا حسرت لعل یار میکده ای ست که قدح نوش کرده است مرا آنکه خود را به برنمی گیرد صید آغوش کرده است مرا یک نفس بار زندگی چوحباب آبله دوش کرده است مرا ناتوانم چنانکه پیکر خم حلقه درگوش کرده است مرا ازکه نالد سپند سوخته م ناله خاموش کرده است مرا بخت ناساز دور از آن بر و دوش بی بر و دوش کرده است مرا بیدل ازیاد خویش هم رفتم که فراموش کرده است مرا؟Last Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us