څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
عمری ست ناز دیدهٔ تر می کشیم ما از اشک انتظارگهر می کشیم ما تسخیرحسن درخور حیرت نگاهی است صید عجب به دام نظرمی کشیم ما دامن کشان ز ناز به هر سوگذرکنی چون سایه زیرپای توسرمی کشیم ما از خلق اگرکناره گرفتیم مفت ماست کشتی زچارموج خطرمی کشیم ما پروازما سری نکشید ازشکست بال امروزناله هم ته پر می کشیم ما ای چرخ پاس آه دل خسته لازم است این رشته را ز پای گوهر می کشیم ما عمری ست درادبکدهٔ وضع خامشی از ناله انتقام اثر می کشیم ما شمع خموش انجمن داغ حیرتیم خمیازهٔ خمار نظر می کشیم ما داغ سپهر مرهم کافور می برد زین آه کزجگر چوسحرمی کشیم ما همچون نفس بنای جهان برتردداست درمنزلیم ورنج سفرمی کشیم ما فرصت کفیل این همه شوخی نمی شود آئینه ای به روی شرر می کشیم ما بیدل به جرم آنکه چو آئینه ساده ایم خاکسترست آنچه به بر می کشیم ماLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us