څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
به دعوت هم کسی راکس نمی گوید بیا اینجا صدای نان شکستن گشت بانگ آسیا اینجا اگربااین نگوبیهاست خوان جود سرپوشش ز وضع تاج برکشکول می گریدگدا اینجا فلک در خاک پنهان کرد یکسر صورت آدم مصورگرده ای می خواهد از مردم گیا اینجا عیار ربط الفت دیگر از یاران که می گیرد سر وگردن چوجام وشیشه است ازهم جدا اینجا جهان نامنفعل گل کرد، اثر هم موقعی دارد عرق واری به روی کس نمی شاشد حیا اینجا ز بی مغزی شکوه سلطنت شد ننگ کناسی به جای استخوان گه خورده میگردد هما اینجا که می آرد پیام دوستان رفته زین محفل مگر از نقش پائی بشنویم آواز پا اینجا غبار صبح دیدی شرم دار ز سیر این گلشن ز عبرت خاک بر سرکرده می آید هوا اینجا اگر در طبع غیرت ننگ اظهار غرض باشد کف پا کند سرکوبی دست دعا اینجا طرب عمری ست با سازکدورت برنمی آبد سیاهی پیشتاز افتاد ز رنگ حنا اینجا روم درکنج تنهائی زمانی واکشم بیدل که از دلهای پر در بزم صحبت نیست جا اینجاLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us