څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
پیش چشمی که نورعرفان نیست گر بود آسمان نمایان نیست عمرها شد، دمیده است آفاق بی لباسی هنوز عریان نیست شمع راگر به فکرخویش سری ست تاکف پاش جزگریبان نیست نقشبند خیال دور مباش گل چه داردکزین گلستان نیست باید از نقد اعتبارگذشت جنس بازار عبرت ارزان نیست برفلک هم خم است دوش هلال ناتوانی کشیدن آسان نیست نرگستان عبرتیم همه چشم ا زخود بپوش مژگان نیست عاجزی خضر وادی ادب است پای خوابیده جز به دامان نیست تا نفس از تپش نیاساید جمع گردیدن دل امکان نیست خجلتی چیده اید برچینید خودفروشان زمانه دکان نیست سجده را مفت عافیت شمرید جبهه سائی کف پشیمان نیست کام عیش از صفای دل طلبید خانه آتش زدن چراغان نیست شرم دار از طلب که بر در خلق سیلئی هست اگر خوری نان نیست گه بخور ای طمع که نان خسان هضم ناگشته باب دندان نیست بیدل امروز در مسلمانان همه چیز است لیک ایمان نیستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us