څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
رنگ شوخی نیست درطبع ادب تخمیر ما حلقه می سازد صدا را نسبت زنجیر ما مزرع بیحاصل جسم آبیار عیش نیست ناله بایدکاشتن در خاک دامنگیر ما بی سبب چون سایه پامال دوعالم عبرتیم خواب کوتا مخملی بافد به خود تعبیر ما نسخهٔ جمعیت دل گر به این آشفتگی ست نیست ممکن لب به هم آوردن ازتقریر ما سطری ازمشق دبستان جنون آشفته نیست بر خط پرگار نازد حلقهٔ زنجیر ما صبح از وهم نفس گر بگذردشبنم کجاست غیر شرم اعتبار، آبی ندارد شیر ما آخر از ناراستی با دورگردون ساختیم بسکه کج بود، ازکمان بیرون نیامد تیر ما آرزوها در طلسم لاغری می پرورد خانهٔ صیاد یعنی پهلوی نخجیر ما انتظار رنگهای رفته می باید کشید خامهٔ نقاش مژگان ریخت درتصویر ما حسرت منزل جنون ایجادچندین جستجوست شام گردد صبح تاکوته شود شبگیر ما در بنای رنگ ماگردشکست امروز نیست ابروی معمار چینی داشت در تعمیر ما عبرت انشابود بیدل نسخهٔ ایجادشمع از جبین بر نقش پا زد سر خط تقدیر ماLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us