څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
کدامین نشئه بیرون داد راز سینهٔ مینا که عکس موج می شد جوهرآئینهٔ مینا چنان صاف ست از زنگ کدورت سینهٔ مینا که می تابد چو جوهر نشئه از آئینهٔ مینا سزدگرگوش ساغر آشنای این نواگردد که راز میکشان گل کرده است از سینهٔ مینا کدورت با صفای مشرب ما برنمی آید نبندد صورت تمثال زنگ آئینهٔ مینا به تمکینم چسان خفّت رساندکوشش گردون ببازد بیستون رنگ وقار ازکینهٔ مینا تهی دستیم چون ساغر خدا را ساقیا رحمی به روی بخت ما بگشا درگنجینهٔ مینا خوشا صبحی که شاه ملک عشرت جلوه ریزآید به زرین تخت جام از قصر زنگارینهٔ مینا مقیم گوشهٔ دل باش گر آسودگی خواهی که حیرت می شود سیماب در آئینهٔ مینا همان خاک سیه اکنون لباس دل به بر دارد صفا مفت است منگرکسوت پارینهٔ مینا بهار نشئه ام عیش دماغم بادهٔ صافم مرا باید نشاندن در دل بی کینهٔ مینا ادب کوشید در ضبط خود وتعطیل شد نامش به روز وصل ما ماند شب آدینهٔ مینا به آفت سخت نزدیکند نازک طینتان بیدل بود با سنگ و آتش الفت دیرینهٔ میناLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us