څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
به فکر دل لبم از ربط قیل و قال گذشت چسان نفس کشم آئینه در خیال گذشت کجاست تاب ز خودرفتنی که چون یاقوت به عرض گردش رنگم هزار سال گذشت بهار یأس ز سامان بی نیازیها چه مایه داشت که بالیدن از نهال گذشت خمی به دوش ادب بند وسیر عزت کن ز آسمان به همین نردبان هلال گذشت طریق فقر، جنون تازی دگر دارد دلیل حاجت و می باید از سوال گذشت عرق ز جبههٔ ما بی فنا نشد زایل فغان که عمر چو شبنم به انفعال گذشت زهیچ جلوه به تحقیق چشم نگشودیم شهود آینه در عالم مثال گذشت خمش نوائی موج تکلم از لب یار اشارتی ست که نتون ازین زلال گذشت به عالمی که ز پروازکار نگشاید توان چو رنگ به سعی شکست بال گذشت به فکرنسیهٔ موهوم نقد نیز نماند مپرس در غم مستقبلم چه حال گذشت دلم ز خجلت بی ظرفی آب شد بیدل به یاد باده تریها ازین سفال گذشتLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us