څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
بی توچون شمع زضعف تن ما رنگ ما خفت به پیراهن ما نقش پائیم ادب پرور عجز مژه خم می شود از دیدن ما خاک ما گرد قیامت دارد حذر از آفت شوراندن ما زندگی طعمهٔ کلفت گردید رشته ها خورده گره خوردن ما حرص مضمون رهائی فهمید دل به اسباب جهان بستن ما فکر آزادگی آزادی برد سرگریبان زده از دامن ما اگر این است سلوک احباب دشمن ما نبود دشمن ما خلعت آرای سحر عریانی ست چاک دوزید به پیراهن ما آفت اندوختنی می خواهد برق مانیست مگرخرمن ما آخر انجام رعونت چون شمع می کشد تار رگ گردن ما قاصد آورد پیام دلدار بازگردید ز خود رفتن ما بیدل آخر ز چه خورشیدکم است این چراغ به نفس روشن ماLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us