څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
نام خود را تا به رسوائی علم داریم ما از ملامت کی به دل یک ذره غم داریم ما از قناعت بود ما را دستگاه همتی چون هما در ظل بال خودکرم داریم ما بر امید آنکه یابیم از دهان او نشان روی خود را جانب ملک عدم داریم ما در حرم گه شیخ وگاهی راهب بتخانه ایم هرکجا باشیم بیدل یک صنم داریم ماLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us