څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
در تکلم از ندامت هیچ کس آسوده نیست جنبش لب یکقلم جزدست برهم سوده نیست راحت آبادی که مردم جنتش نامیده اند بی تکلف این سخن غیر از لب نگشوده نیست گر زبان ز شوخی اظهار وادزدد نفس صافی آئینهٔ مطلب غبار اندوده نیست پاس ناموس سخن در بی زبانی روشن اسب هیچ مضمونی درین صورت نفس فرسوده نیست قطره ها از ضبط موج آئینه دارگوهرند تا شود روشن که سعی خامشی بیهوده نیست گفتگو بیدل دلیل هرزه تازیهای ماست تا جرس فریاد داردکاروان آسوده نیستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us