څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
بیا خورشید معنی را ببین ازروزن مینا که یاد صبح صادق می دهد خندیدن مینا ز زهد خشک زاهد نیست باکی سیر مستان را که ایمن از خزان باشد بهارگلشن مینا زنام میزبانم مست و بیخود در دهان افتد نگاهم رنگ میپیداکند از دیدن مینا مسیح وقت اگرکس باده را خواند عجب نبود که هردم باده جان تازه بخشد در تن مینا سلامت یک قلم در مرکزسنگ ست اگر دانی شکست یأس می پیچد به خود بالیدن مینا وداع معنی ات از لب گشودنهاست ای غافل پری گردد پریشان آخر از خندیدن مینا سرشت ما و میناگوئی ازیک خاک شد بیدل که ما را دل به تن می خندد از خندیدن میناLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us