څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
ای رسته زگلزارت آن نرگس جادوها صاد قلم تقدیر با مصرع ابروها نتوان به دل عشاق افسون رهائی خواند زین سلسله آزادند زنجیر ی گیسوها نیرنگ طلب ما را این دربدری آموخت قمری به سر سرو است آوارهٔ کوکوها برغنچه ستمها رفت تاگل چمن آرا شد ازگردشکست دل رنگی ست بر این روها صید دوجهان ازعدل درپنجهٔ اقبال است پرواز نمی خواهد شاهین ترازوها تا لفظ نگردد فاش معنی نشود عریان بی پردگی رنگ است اشفتگی بوها خست زکرم کیشان ظلم است به درویشان برسبزه دم تیغ است لب خشکی این جوها ما سجده سرشتان راجز عجز پناهی نیست امید رسا داریم چون سر به ته موها هر کس ز نظرهاجست از خاک برون ننشست واماند ة این صحراست گرد رم آهوها این عالم اندوه است یاران طرب اینجانیست جمعیت اگر خواهی پیشانی و زانوها قانع صفتا ن بیدل بر مائدة قسمت چون موج گهر بالند از خوردن پهلوهاLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us