څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
جایی ‌که ‌نه فلک ز حیا سر فکنده است چون‌ گل چمن دماغی اقبال خنده است دیدیم دستگاه غرور سبکسران سرمایهٔ کلاه .همه پشم کنده است منصوبهٔ خرد همه را مات وهم‌ کرد زین عرصه خاکبازی طفلان برنده است از خاک برنداشت فلک هر قدر خمید باری‌ که پیری از خم دوشم فکنده است بر عیب خلق خرده نگیرند محرمان ای بیخبر من و تو خدا نیست بنده است ناموس احتیاج به همت نگاهدار دست تهی جنون‌ گریبان درنده است تا تیشه ‌ات به پا نخورد ژاژخا مباش دندان دمی ‌که پیش فتد لب ‌گزنده است از یأس مدعا ره آرام رفته‌ گیر این ‌دشت‌، تختهٔ‌ کف افسوس رنده است ما را مآل‌ کار طرب بی ‌دماغ‌ کرد بوی ‌گل چراغ درین بزم‌ گنده است بیدل مباش غرهٔ سامان اعتبار هرچند رنگ بال ندارد پرنده استLast Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us