څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
جایی‌که مرگ شهرت انجام داشته ‌ست لوح مزار هم به نگین نام داشته ا‌ست یاران تأملی‌ که درین عبرت انجمن چینیء مو نهفته چه پیغام داشته‌ است غیر از ادای حق عدم چیست زندگی بیش و کم نفس همه یک وام داشته ا‌ست راحت درین قلمرو از آثار هوش نیست خوابیده است اگرکسی آرام داشته ا‌ست دل در خم ‌کمند نفس ناله می‌ کند ما را گمان که زلف بتان دام داشته‌ است موی سفید کم‌ کمت از هوش می ‌برد پیری قماش جامهٔ احرام داشته‌ است در هر سر آتش دگر است از هوای دل یک خانه آئینه چقدر بام داشته ا‌ست هرجا خرام خوش نگهان‌ گرد ناز بیخت تا چشم نقش پا گل بادام داشته‌ است بخت سیاه رونق بازار کس مباد در روز نیز سایه همین شام داشته‌ است دل تیره به ‌که چشم ندوزد به خوب و زشت تا صیقلیست‌ آئینه ابرام داشته ا‌ست قدر سخن بلند کن از مشق خامشی حرف نگفته معنی الهام داشته‌ است از هر خمی ‌که جوش معانی بلند شد بیدل به ‌گردش قلمت جام داشته‌ استLast Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us