څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
آئینهٔ دل داغ جلا ماند و نفس سوخت فریادکه روشن نشد این آتش و خس سوخت واداشت ز آزادی ام الفتکدهٔ جسم پرواز من زگرمی آغوش قفس سوخت آهنگ رحیل از دو جهان دود برآورد این قافله را شعلهٔ آواز جرس سوخت سرمایه در اندیشهٔ اسباب تلف شد آه از نفسی چندکه در شغل هوس سوخت از پستی همت نرسیدیم به عنقا پرواز بلندی به ته بال مگس سوخت گر خواب عدم بر دو جهان شام گمارد دل نیست چراغی که توان بر سرکس سوخت پا آبله کردیم دگر برگ طلب کو بیدل عرق سعی درین پرده نفس سوختLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us