څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
هرزه برگردون رساندی وهم بود و هست را پشت پائی بود معراج این بنای پست را بر فضولی ناکجا خواهی دکان ناز چید جزگشاد و بست جنسی نیست درکف دست را عمرها شد شورزنجیرازنفس وا می کشم کشور دیوانه مجنون کرد بند و بست را قول وفعل طینت بیباک دررهن خطاست لغزش پا و زبان دارد تصرف مست را با همه معدوم از قید توهّم چاره نیست ماهی بحرکمان هم می شناسد شست را سرمه کردم تا قی چشمی به خویشم واکند فطرت بی نورتاکی نیست بیند هست را بیدل ازنازک خیالان مشق همواری خوش است تا نیفشارد تأمل معنی یکدست راLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us