څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
ساختم قانع دل از عافیت بیگانه را برگ بیدی فرش کردم خانهٔ دیوانه را مطلبم از می پرستی تر دماغیها نبود یک دو ساغر آب دادم گریهٔ مستانه را دل سپندگردش چشمی که یاد مستی ش شعلهٔ جواله می سازد خط پیمانه را التفات عشق آتش ریخت در بنیاد دل سیل شد تردستی معمار این ویرانه را تاکنم تمهید آغوشی دل از جا رفته است درگشودن شهپر پرواز بود این خانه را عالمی را انفعال وضع بیکاری گداخت ناخن سرخاری دلها مگردان شانه را هر سیندی گوش چندین بزم می مالد به هم خوابناکان کاش از ما بشنوند افسانه را حایل آن شمع یکتائی فضولیهای تست از نظر بردار چون مژگان پر پروانه را آگهی گر ریشه پرداز جهانی می شود سیر این مزرع یکی صد می نماید دانه را حق زنار وفا بیدل نمی گردد ادا تا سلیمانی نسازی سنگ این بتخانه راLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us