څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
همچو عنقا بی نیاز عرض ایجادیم ما یعنی آن سوی جهان یک عالم آبادیم ما کس درتن محفل حریف امتیاز ما نشد پرفشانیهای بی رنگ پریزادیم ما اشک یأسیم ای اثر از حال ما غافل مباش با دو عالم نالهٔ خون گشته همزادیم ما شخص نسیان شکوه سنج غفلت احباب نیست تا فراموشی به خاطرهاست در یادیم ما نسبت محویت از ما قطع کردن مشکل است حسن تا آئینه دارد حیرت آبادیم ما محرم کیفیت ما حیرت تشویش نیست چون فسون ناامیدی راحت ایجادیم ما یوسفستان است عالم تا به خود پرداختیم درکف شوق انتظارکلک بهزادیم ما دستگاه بی پر و بالی بهشت دیگر است نازمفروش ای قفس درچنگ صیادیم ما آمد و رفت نفس سامان شوق جان کنی ست زندگی تا تیشه بر دوش است فرهادیم ما بی تردد همچو آب گوهر ز جا می رویم خاک نتوان شد به این تمکین که بر بادیم ما چون سپندای دادرس صبری که خاکسترشویم سرمه خواهدگفت آخرتا چه فریادیم ما قیدهستی چون نفس بال وپر پرواز ماست هرقدر بیدل گرفتاری ست آزادیم ماLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us