څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
صاف طبعان را غمی از خار خارکینه نیست زحمت مژگان به چشم گوهر و آئینه نیست در زراعتگاه امکان بسکه بیم آفت است خلق را چون دانهٔ گندم دلی در سینه نیست فیل صاحب منصب است و گاو و خر روزینه دار فخر انسانی ز روی منصب و روزینه نیست قسمت منعم ز دنیا بند وسواس است و بس قفل را جز عقدهٔه دل حاصل ازگنجینه نیست ابر دارد در نمد آئینهٔ گلزار را پنبهٔ داغم به غیر از خرقه ی پشمینه نیست مشکل است آئینه از زنگ صفا پرداختن گر همه سنگ است دل فارغ ز مهر وکینه نیست جز خیالت دلنشین ما نگردد نقش غیر عکس چون حیرت مقیم خانهٔ آئینه نیست در محبت رهنورد جاده ی دردیم و بس چون سحرجولان ما بیرون چاک سینه نیست پی نبرد اندیشه بر بطلان احکام نفس سالها رفت از خود و تقویم ما پارینه نیست چند روزی شد به هستی ریشه پیداکردنت می توان کند از زمین کاین نخل پر دیرینه نیست بهر درد بینوائی صبرتسکین است و بس دست بر دل زن که دیگر دلق ما را پینه نیست سعد و نحس دهربیدل کی دهد تشویش ما همچو طفلان کار ما با شنبه و آدینه نیستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us