څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
ادب نه کسب عبادت نه سعی حق طلبی ست به غیر خاک شدن هرچه هست بی ادبی ست ز بیقراری نبض نفس توان دانست که عمرآهوی وحشت کمند بی سببی ست خمار جام تسلی شکستن آسان نیست ز ناله تا به خموشی هزار تشنه لبی ست تغافل آینه دار تبسم است اینجا به عرض چین نتوان گفت ابروش غضبی ست به فهم مطلب موهوم ماکه پردازد زبان عجزفروشان مدعا عربی ست دلی گداخته برگ نشاط امکان است کبابها جگری کن شراب ما عنبی ست اسیر شانه و حیران سرمه ای زاهد کجاست عصمت وکو عفت این همه جلبی ست هنوز موی سفیدش به شیر می شویند فریب جبه و دستار چند؟ شیخ صبی ست زپشت وروی ورق هرچه هست باید خواند کدام عیش و چه کلفت زمانه روزو شبی ست چوصبح به که به صد رنگ شبنم آب شویم کفی غبار و غرور نفس حیاطلبی ست چو موج اگر همه تسلیم گل کنی بیدل هنوزگردن تمهید دعوی ات عصبی ستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us