څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
حذر ز راه محبت که پر خطرناک است تو مشت خار ضعیفی و شعله بیباک است توان به بیکسی ایمن شد از مضرت دهر سموم حادثه را بخت تیره تریاک است به اختیارنرفتیم هر کجا رفتیم غبار ما ونفس حکم صید وفتراک است ز بس زمانه هجوم کساد بازاریست چو اشک گوهر ما وقف دامن خاک است چگونه کم شود از ما ملامت زاهد که صد زبان درازش به چوب مسواک است ازین محیط که در بی نمی ست توفانش کسی که آب رخی بردگوهرش پاک است غبار حادثه حصنی است ناتوانان را کمند موج خطر ناخدای خاشاک است ز خویش رفتن ما رهبری نمی خواهد دلیل قافلهٔ صبح سینهٔ چاک است نیامده ست شرابی به عرض شوخی رنگ جهان هنوز سیه مست سایهٔ تاک است چه وانمایمت از چشمبند عالم وهم که خودنمائی آئینه در دل خاک است زمانه کج منشان را به برکشد بیدل کسی که راست بود خارچشم افلاک استLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us