څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
طرب در این باغ میخرامد ز ساز فرصت پیام بر لب ز نرگس اکنون مباش غافل که نی گرفته ست جام بر لب اگر به معنی رسیده باشی خروش مستان شنیده باشی چو برگ تاک اند اهل مشرب نهفته ذکر مدام بر لب رساند خلقی ز هرزه رائی به عرصهٔ قدرت آزمائی هجوم اشغال ژاژخابی چو توسن بی لجام بر لب به خودفروشی ست عزت و شان به حرف و صوت است فخر یاران تو هم به قدرنفس پر افشان چو دستگاه کلام بر لب ثبات ناز آنقدر ندارد بنای اقبال بی بقایت گذشته گیر اینکه آفتابی رسانده باشی چو بام بر لب مسایل مفتیان شنیدم به پشت و روی ورق رسیدم تصرف مال غصب دیدم حلال در دل حرام بر لب ز خانقه هرکه سر برآرد مراتب جوع میشمارد طریقهٔ صوفیان ندارد به غیر ذکر طعام بر لب گر از مکافات خبث غیبت شنیده ای وعدهٔ ندامت چرا زمانی ز زخم د ندان نمی رسانی پیام بر لب جنون چندین هزارشهرت فسرد درجیب سینه چاکی کسی نشد محرم صدائی از این نگینهای نام بر لب خروش دیر و حرم در این ره نمود از درد و داغم آگه خداپرست است و ا لله الله برهمن و رام رام بر لب رقم زدم برتبسم گل ز ساعد چین در آستینت قلم کشیدم به موج گوهر ازآن خط مشکفام پر لب جهان به صد رنگ شغل مایل من وهمین طرزشوق بیدل تصورت سال و ماه در دل ترنمت صبح و شام بر لبLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us