څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
ز خود رمیدن دل بسکه شوخی انگیز است چو شبنم آبلهٔ ما شرار مهمیز است دماغ منت عشرت کراست زین محفل خوشم که خندهٔ مینای مینمکریز است زجنبش مژه بر ضبط اشک میلرزم که زخمهٔ رگ این ساز نشتر تیز است کدام صبح که شامی نخفته در شغلش صفای طینت امکان کدورت آمیز است هزار سنگ شرر گشت و بال ناز افشاند هنوز سعی گداز من آبروریز است سر هوای اقامت درین چمن مفراز بهوش باش که تیغ گذشتگی تیز است به طبع سنگ فسردن شرار می بندد هوای عالم آسودگی جنون خیز است شکست ظرف حباب از محیط خالی نیست ز خود تهی شده از هر چه هست لبریز است دمیده ایم چو صبح از دم گرفتاری غبار عالم پرواز ما قفس بیز است کباب عافیتی بگذر از هوس بیدل دبیل صحت بیمار حسن پرهیز استLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us