څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
چو تخم اشک به کلفت سرشته اند مرا به ناامیدی جاوید گشته اند مرا به فرصت نگه آخر است تحصیلم برات رنگم و برگل نوشته اند مرا طلسم حیرتم ویک نفس قرارم نیست به آب آینهٔ دل سرشته اند مرا کجا روم که شوم ایمن زلب غماز به عالم آدمیان هم فرشته اند مرا چگونه تخم شرارم به ریشه دل بندد همان به عالم پروازکشته اند مرا فلک شکارکمندی ست سرنگونی من ندانم از خم زلف که هشته اند مرا تپیدن نفسم تارکسوت شوقم که در هوای تو بیتاب رشته اند مرا ز آه بی اثرم داغ خامکاری خویش به آتشی که ندارم برشته اند مرا چوچشم بسته معمای راحتم بیدل به لغزش نی مژگان نوشته اند مراLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us