څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
تیره بختی چون هجوم آرد سخن مهر لب است سرمهٔ لاف جهان گل کردن دود شب است احتیاج ما سماجت پیشهٔ اظهار نیست آنچه ماگم کرده ایم از عرض مطلب مطلب است تا چکیدن اشک را باید به مژگان ساختن چون روان شد درس طفل ما برون مکتب است من کی ام تا در طلب چون موج بربندم کمر یک نفس جانی که دارم چون حبابم برلب است رنج مهمیزی نمی خواهد سبک جولانی ام همچو بوی گل همان تحریک آهم مرکب است امتحان کردیم در وضع غرور آرام نیست شعله ازگردنکشی سرگشتهٔ چندین تب است کینه اندوزی ندارد صرفهٔ آسودگی عقدهٔ دل چون به هم پیوست نیش عقرب است بی نیازان را به سیر و دور اخترکار نیست آسمان اوج همت سیر چشم ازکوکب است طاعت مستان نمی گنجد به خلوتگاه زهد دامن صحرا مصلای نماز مشرب است موج این دریا تکلف پرورگرداب نیست طینت آزاد بیرون تاز وهم مذهب است دل به صد چاک جگرآغوش فیضی وانکرد صبح ما غفلت سرشتان شانهٔ زلف شب است همچو عکس آئینه زار دهر را سرمایه ام رفتن رنگم تهی گردیدن صد قالب است ناله ام بیدل به قدر دود دل پر می زند نبض را گر اضطرابی هست درخوردتب استLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us