څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
ای غرهٔ اقبال سرانجام تو شوم است مرگت به ته بال هما سایهٔ بوم است چون پیر شدی از امل پوچ حیاکن یکسر خط تقویم کهن ننگ رقوم است این جمله دلایل که ز تحقیق توگل کرد در خانهٔ خورشید چراغان نجوم است ای دعوی علم و عمل افسون حجابت گرد تب وتاب نفس است این چه علوم است طبع تو اگر ممتحن نیک و بد افتد غیر از دهن مار جهان جمله سموم است بی وضع ملایم نتوان بست ره ظلم دیوار و در خانهٔ زنبور ز موم است دل با دوجهان تشنگی حرص چه سازد بریک چه بی آب ز صد دلو هجوم است از عاریت هرچه بود، عارگزینید مسرور امانات جهول است و ظلوم است بیدل تو جنونی کن و زین ورطه به در زن عالم همه زندانی تقلید و رسوم استLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us