څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
از ما پیام وصل تهی کرد جای ما آخر به ما رسید ز جانان دعای ما موج گهر خجالت جولان کجا برد از سعی نارسا به سر افتاد پای ما با نرگست چه عرض تمنا دهدکسی دیدیم سرمه ای که نگه شد صدای ما دامان نازت از چه تغافل شکسته اند کز ما پر است آینهٔ بی صفای ما سرمایهٔ حباب به غیر از محیط چیست آب توآب ما و هوایت هوای ما پهلو تهی نمودن دریاست ساز موج خود را ز خود دم به در آر از برای ما وارستهٔ تعلق زنار و سبحه ایم نیرنگ این دو رشته ندوزد قبای ما برجسته نیست پلهٔ میزان خامشی یارب به سنگ سرمه نسنجی صدای ما حرف طمع مباد برون آید از لباس مطلب به خرقه دوخت سئوال گدای ما گوهر همان برون محیط است درمحیط با ما چه می کند دل از ما جدای ما بیدل به وضع خلق محال است زیستن بیگانگی اگر نشود آشنای ماLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us