څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
در ربط خلق یکسر ناموس کبریائی ست چون سبحه هر اینجا در عالم جدائی ست منعم به چتر و افسر اقبال می فروشد غافل که بر سر ما بی سایگی همائی ست وارستگی ایاغیم بی وهم باغ و راغیم صبح فلک دماغیم بر بام ما هوائی ست دارد جهان اقبال ادبار در مقابل بر خودسری مچینید هرجا سری ست پائی ست آرام و رم درین دشت فرق آنقدر ندارد در دیده آنچه کوهی ست درگوشها صد ائی ست آوارهٔ خیالات دل بر چه بندد آخر گر عشق بی نیازست در حسن بی وفائی ست زین ورطهٔ خجالت آسان نمی توان رست چون شمع زندگی را در هر عرق شنائی ست در خورد سخت جانی باید غم جهان خورد ترکیب وسع طاقت معجون اشتهائی ست بیمایگان قدرت شایستهٔ قبولند دست شکسته بارش برگردن دعائی ست گوش تظلم دل زین انجمن که دارد دنیا گذرگهی بهند پنداشتیم جائی ست گلزار بی بریها وارستگی بهار است درگرد موی چینی فریاد سرمه سائی ست بیدل کجا بردکس بیداد بی تمیزی در سرنگونی بید هم برگ پشت پائی ستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us