څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
اگر اندیشه کند ط رز نگاه او را جوش حیرت مژه سازد نگه آهو را ما هم ازتاب وتب عشق به خود می بالیم بر سر آتش اگر هست دمیدن مو را عرض شوخی چه دهد نالهٔ محروم اثر تیغ بی جوهر ماکرد سفید ابرو را بس که تنگ است فضای چمن از نالهٔ من بر زمین برگ ل از سایه نهد پهلو را سرنوشتم نتوان خواند مگر در تسلیم توأم جبههٔ خود ساخته ام زانو را خاک گردیدم و از طعن خسان وارستم آخر انباشتم از خود دهن بدگو را نبض دل هم به تپش ناله طرازنفس است چنگ اگر شانه به مضراب زندگیسو را خال از نسبت رخسار تو رنگین تر شد قرب خورشید به شب کرد مدد هندو را صافی دیده و دل مانع تمئیز دوئی ست پشت عینک به تفاوت نرساند رو را تا نظر می کنی ازکسوت رنگ آزادیم رگ گل چند به زنجیرنشاند بورا بیدل این عرصه تماشاکدة الفت نیست سبزکرده ست در و دشت رم آهو راLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us