څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
چون سروکلفتی چند پیچیده اند بر ما بار دگر نداریم دل چیده اند بر ما بریک نفس نشاید تکلیف صد فغان بست نی های این نیستان نالیده اند بر ما چون گوهر از چه جرأت زین ورطه سربرآریم امواج آستینها مالیده اند بر ما در عرصه گاه عبرت چون رنگ امتحانیم هرجاست دست و تیغی یازیده اند بر ما ای دانه چند نالی از آسیای گردون ما را ته زمین هم سائیده اند بر ما انسان نشان طعن است درکارگاه ابرام عالم سریشمی کرد چسبیده اند بر ما جاه از شکست چینی بر فقر غالب افتاد یاران ز سایهٔ مو چربیده اند بر ما تاجبهه نقش پانیست زحمت ز ماجدانیست آخر چوگردن شمع سر دیده اند بر ما صبح جنون بهاریم رسوای اعتباریم چاک قبای امکان پوشیده اند بر ما نومیدی از دو عالم افسونگر تسلی ست روغن ز سودن دست مالیده اند بر ما آئینهٔ یقینیم اما به ملک اوهام گرد هزار تمثال پاشیده اند بر ما در خرقهٔ گدایان جز شرم نیست چیزی بهر چه این سگی چند غریده اند بر ما بیدل چه سحرکاری ست کاین زاهدان خودبین آئینه در مقابل خندیده اند بر ماLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us