څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
ناله ها داریم و کس زین انجمن آگاه نیست آنچه دل میخوهد از اظهار مطلب آه نیست امتحان صد بار طی کرد از زمین تا آسمان هیچ جا چون گوشهٔ بی مطلبی دلخواه نیست عالمی چون موج گوهر می رود غلتان ناز پیش پای ما تأمل گر نباشد چاه نیست هرچه را از دور میبینی سیاهی می کند سعی بینش گر قریب افتدکلف در ما یست در عملهائی که جز خجلت ندارد شهرتش کم مدان آگاهی ات گر دیگری آگاه نیست هم تو در هر امر بهر خویش تأئید حقی هرکجا باشی کسی غیر از خودت همراه نیست بر بقای ما فنا بست از عدم غافل شدن آینه گر صاف باشد روزکس بیگاه نیست چشم بند عر صهٔ یکتائی ام دیوانه کرد هر چه می بینم غبار لشکر است و شاه نیست در عدم هم گرد حسرت های د ل پر می زند من رهی دارم که گر منزل شوم کو تاه نیست از امل تا چند آن سوی قیامت تاختن بیخبر در منزلی ره را به منزل را نیست اختیار فقرت از آفات شهرت رستن است دستگاه مفلسی خفّت کش افواه نیست نور دل خواهی غبار طبع مظلومان مباش بایدت آئینه جائی بردکانجا آه نیست هرکجا جزویست در آغوش کل خوابیده است دشمن کیفیت مینا ز سنگ آگاه نیست وحدت آهنگان رفیق کاروان غیرتند آنکه با ما می رود با هیچکس همرا نیست بیدل از افسانه پردازان این محفل مباش شمع را غیر از زبان چرب خود جانکاه نیستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us