څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
عشرت موهوم هستی کلفت دنیا بس است رنگ این گلزار خون گردیدن دلها بس است نشئهٔ خوابی که ما داربم هرجا می رسد فرش مخمل گر نباشد بستر خارا بس است آفت دیگر نمی خواهد طلسم اعتبار چون شرر برق نگاهی خرمن ما را بس است انقلاب دهر دیدی گوشه می باید گرفت عبرت احوال گوهر شورش دریا بس است می شود زرپن بساط شب ز نور روی شمع رونق بخت سیه پرواز رنگ ما بس است حسن بی پرواست اینجا قاصدی درکار نیست نامهٔ احوال مجنون طرهٔ لیلا بس است آگهی مستغنی ست از فکر سودای شهود دیده ی بینا اگر نبود دل دانا بس است مطربی در بزم مستان گر نباشدگو مباش نی نواز مجلس می گردن مینا بس است پیچش آهی دلیل وحشت دل می شود گردبادی چین طراز دامن صحرا بس است سلطنت وهم است بیدل خاکسار عجز باش افسر ما چون ره خوابیده نقش پا بس استLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us