څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
تا نظر بر شوخی من نرگس خودکام داشت چشمهٔ آئینه موج روغن بادام داشت باد دامانت غبارم را پریشان کرد و رفت سرمه ام درگوشهٔ چشم عدم آرام داشت عالمی را صید الفت کرد رنگ عجز من در شکست خویشتن مشت غبارم دام داشت پختگی در پردهٔ رنگ خزانی بوده است میوه ام در فکر سرسبزی خیالی خام داشت یاد آن شوقی که از بیطاقتیهای طلب دل تپیدن نیز در راهت شمارگام داشت از ادای ابرویت لطف نگه فهمیده ام این کمان رنگ فریب از روغن بادام داشت گر نمی بود آرزوتشویش جانکاهی نبود ماهیان را نشتر قلاب حرص کام داشت ناله را روزی که اوج اعتبار نشئه بود چون جرس بیدل به جای باده، دل درجام داشتLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us