څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
در سایه ای ابرو نگهت مست و خرابست چون تیغ ز سر درگذرد عالم آبست عاشق به چه امید زند فال تماشا در عالم نیرنگ توتا جلوه نقابست یک غنچهٔ بیدار ندارد چمن دهر شاخ گل این باغ سراسر رگ خوابست ما غرقهٔ توفان خیالیم وگرنه این بحر تنک مایه تر از موج سرابست یک دیدهٔ تر بیش نداریم چو شبنم در قافلهٔ ما همه مینای گلابست پروانهٔ کامل ادب پای چراغیم درکشور ما بال و پر ریخته بابست فرصت طلبی لازم انجم وفا نیست تا بسمل ماگرم تپش گشت کبابست بی مغز بود دانهٔ کشت امل دهر در رشته موج ارگهری هست حبابست عبرتگه امکان نبود جای اقامت در دیده نگه را همه دم پا به رکابست در عشق به معموری دل غره مباشید هرجا قدم سیل رسیده ست خرابست بیداری بختم زگل آبله پائی ست تا غنچه بود دیدهٔ امید به خوابست چون جوهرآئینه زحیرت همه خشکیم هرچند رگ و ریشهٔ ما در دل آبست جز سوز وگداز از پر پروانه نخواندیم این صفحهٔ آتش زده جزو چه کتابست بیدل ز سخنهای، تو مست است شنیدن تحریک زبان قلمت موج شرابستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us