څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
ستم شریک من یاس خوشدن ستم است حریف عذر هزار آرزو شدن ستم است دلی ست در بغلت بو کن و تسلی باش چو آهوان ز هوا نافه جو شدن ستم است مرا به حیرت آئینه رحم می آید طرف به این همه زشت و نکو شدن ستم است فنا نگشته ز تنزیه شرم باید داشت به رنگ بال نیفشانده بو شدن ستم است ز حرص ذلت حاجت به هیچ در مبرید به شرم تشنه لب آبرو شدن ستم است ز بس گداخته ام از نظر نهان شده ام هنوزپیش میان تو مو شدن ستم است به سجده خاک شو و محو یک تیمم باش عرق فروش دوام وضو شدن ستم است دل آب می شود از نام وصل خاموشم ادب پیام حدیث مگو شدن ستم است به کارگاه عناصر دماغ می سوزم چراع خیره سر چارسو شدن ستم است به هجر زنده ام آئینه پیش من مگذار جدا ز یار به خود روبه رو شدن ستم است ز خویش درنگذشته ست هیچکس بیدل به وهم دور مرو برمن اوشدن ستم استLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us