څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
چه ممکن است که راحت سری برآورد از ما مگر نفس رود و دیگری برآورد از ما به عرصهٔ دو نفس انقلاب فرصت هستی گمان نبودکه دل لشکری برآورد از ما چو رنگ عهدهٔ ناموس وحشتیم به گردن ز خوبش هرکه برآید پری برآورد از ما شرارکاغذ اگر در خیال بال گشاید جنون به حکم وفا مجمری برآورد ازما دماغ ما سر غواصی محیط ندارد بس است ضبط نفس گوهری برآورد از ما فلک ز صبح قیامت فکنده شور به عالم مباد پنبهٔ گوش کری برآورد از ما فسرده ایم به زندان عقل چاره محال است جنون مگرکه قیامت گری برآورد از ما به رنگ غنچه نداریم برگ عشرت دیگر شکست شیشه مگر ساغری برآورد از ما بهار بیخودی افسوس گل نکرد زمانی که رنگ رفته چمن پیکری برآورد از ما در انتظار رهائی نشسته ایم که شاید به روی ما مژه بستن دری برآورد ازما چو بیدلیم همه ناگزیر نامه سیاهی جبین مگربه عرق کوثری برآورد ازماLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us