څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
حایل عزم نفس گرد ره و فرسنگ نیست مقصد دل نیست پیدا ورنه قاصد لنگ نیست نغمه ها بی خواست می جوشد ز ساز ما و من حیرت آهنگیم درآهنگ ما آهنگ نیست در محیط از خودنمائیها نمی گنجد حباب گرنفس برخود نبالدگوشهٔ دل تنگ نیست سکتهٔ صد مصرع موجست تمکین گهر در دبستان ادب سنجی تأمل دنگ نیست چون طبایع خورد برهم غیرت انشا می کند صلح گربریک نسق باشد شرردر سنگ نیست مایه این صوم و صلات آنگاه سودای بهشت می شود معلوم زاهد جز دکان بنگ نیست بیش ازین برخود مچین پست وبلند اعتبار جز سروپائی که داری افسر و اورنگ نیست نام اگر آئینه خواهد، جوهر تمثال کو عالم تصویر عنقائیم ما را رنگ نیست تیره می سوزی چرا ای شمع نزدیک است صبح تاشب است آئینهٔ خورشیدهم بی زنگ نیست خواه عریان جلوه گر شو، خواه مستوری گزین هرچه باداباد درکار است اینجا ننگ نیست بیدل از طاقت جهانی را به خودکردی طرف با ضعیفی گرتوانی صلح کردن جنگ نیستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us