څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
فکر تدبیر سلامت خون راحت خوردنست ما همه بیچاره ایم و چاره ما مردنست صبح گر هنگامهٔ نشو و نما بر چرخ چید خاک ما را هم بساطی برهوا گستردنست بسکه در باغ سان تنگ است جای انساط رنگ اگر دارد پر پرواز در پژمردنست شیشهٔ ساعن سال ومه ندارد دم زدن عافیت اینجا نفس بیرون دل بشمردنست طاس گردون هرچه آرد مفت اوهام است و بس در بساط ما امید باختن هم بردنست محرم بحراز شکست قطره می لرزد چو موج خصم رحمت زیستن دلهای خلق آزردنست جبههٔ بحر از عرق تا حشر نتوان یافت پاک زانقدر خشکی که گوهر را غم افسردنست امتحان در هر چه کوشد خالی از تشویش نیست بار مشق خامه هم بر پشت ناخن بردنست بر تغافل زن ز اصلاح شکست کار دل موی چینی بیش وکم شایستهٔ نستردنست جرات افشای راز عشق بیدل سهل نیست تا چکد یک اشک مژگانها به خون افشردنستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us