څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
چون حباب آئینهٔ مااز خموشی روشن است لب به هم بستن چراغ عافیت را روغن است یاد آزادی ست گلزار اسیران قفس زندگی گر عشرتی دارد امید مردن است تیره روزان برنیایند از لباس عاجزی همچوگیسو سایه را افتادگی جزو تن است عیب پوشیهاست در سیر تجرد پیشگان نقش پای سوزن ما بخیهٔ پیراهن است سر نمی تابم ز برق فتنه تا دارم دلی موج آتش جوهرآئینهٔ داغ من است اطلس افلاک بیش ازپردهٔ چشمی نبود چون نگه عریانی ام از تنگی پیراهن است نیست از مشق ادب در فکر خویش افتادنم غنچه تا سر درگریبان است پا در دامن است واصلان را سرمه می باشد غبار حادثات چشم ماهی از سواد موج دریا روشن است لاله سان از عبرت حال دل پرخون مپرس داغ چندین گلخنم آئینه دارگلشن است حلقهٔ گرداب غیر از پیچش امواج نیست عقدهٔ کاری که من دارم هجوم ناخن است ای زتیغ مرگ غافل برنفس چندین مناز نیست جزنقش حباب آن سرکه موجش گردن است همچو دریا بیدل از موج بزرگی دم مزن پشت دست خود به دندان ندامت کندن استLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us