څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
ای ظفر شیفتهٔ همت نصرت فالت چمن فتح تبسمکدهٔ اقبالت آیت فضا و سخاشان تو را آینه دار نص تحقیق وفا ترجمهٔ اقوالت در مقامی که شکوهت فشرد پای ثبات کوه بازد کمر از سایهٔ استقلالت روح اعدا همه گر همسر سیمرغ شود نیست جز صعوهٔ شاهین قضا چنگالت سرگردن شکنان دوختهٔ نقش قدم تاج شاهان غیور آبلهٔ پامالت صورت هیچکس آنجا به مقابل نرسد برهرآئینه که غیرت فکند تمثالت عمرها شدکه به تفهیم شرف می نازد سال و ماه همه در سایهٔ ماه و سالت گر همه عقدهٔ دل بود نگاه توگشود حق نیفکند سر وکار به هیچ اشکالت نور ذاتی دلت اندوه کدورت نکند امر حقی به تغیر نگراید حالت یارب از ملک اجابت به دعای بیدل کند اقبال ازل تا ابد استقبالتLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us