څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
بسکه برق یأس بنیاد من ناکام سوخت می توان از آتش سنگ نگینم نام سوخت الفت فقر از هوسهای غنایم بازداشت خاک این ویرانه در مغزم هوای بام سوخت شعلهٔ جواله ننگ آلود خاکستر نشد گرد خودگردیدنم صد جامهٔ احرام سوخت داغ سودای گرفتاری بهشتی دیگر است عالمی در بال طاووسم به ذوق دام سوخت کاش از اول محرم اسرار مطلب می شدم در مزاج ناله ام سعی اثر بدنام سوخت چشم محروم از نگاهم مجمر یأس است و بس داغ بی مغزی مرا در پردهٔ بادام سوخت هرزه تازیهای جولان هوس از حدگذشت بعد ازین همچون نفس می بایدم ناکام سوخت وحشت عمر از نواهای ازل یادم نداد گرمی رفتار قاصد جوهر پیغام سوخت صد تمنا داغ شد از عجزپرواز نفس آتش نومیدی این شعله ما را خام سوخت ای شرار سنگ جهدی کن ز افسردن برآ بیش ازین نتوان به داغ منت آرام سوخت کرد نومیدی علاج چشم زخم هستی ام عطسهٔ صبحم سپندی در دماغ شام سوخت بیدل از مشت شرار ما به عبرت چشمکی ست یعنی آغازی که ما داریم بی انجام سوختLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us