څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
عمری ست گردگردش رنگ خودیم ما چون آسیا فلاخن سنگ خودیم ما دریاد زندگی به عدم ناز کنیم رنگ حنای رفته زچنگ خودیم ما فرصت کجاست تا به تظلم جنون کنیم دنباله ای زگرد ترنگ خودیم ما فکر و وقار و خفت کس در خیال کیست کم نیست گرترازوی سنگ خودیم ما کو دور آسمان وکجا گردش زمان سرگشته های عالم بنگ خودیم ما از هم گذشته است پی کاروان عمر واماندهٔ شتاب و درنگ خودیم ما نخجیرگاه عجز رهائی کمند نیست هم خود ز رنگ جسته پلنگ خودیم ما ای شمع عافیتکده تسلیم نیستی ست کشتی نشین کام نهنگ خودیم ما رسوائیی به فطرت ناقص نمی رسد مجنون قبا ز جامهٔ تنگ خودیم ما از صنعت مصوررنگ حنا مپرس دلدارگل به دست فرنگ خودیم ما کس محرم ادبگه ناموس دل مباد جائی رسیده ایم که ننگ خودیم ما تا زنده ایم تاب وتب از ما نمی رود بیدل به دل خلیده خدنگ خودیم ماLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us