څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
چشم خرد آئینهء جام می ناب است ابروی سخن در شکن موج شراب است آگاهی دل میطلبی ترک هنر گیر کز جوهر خود بررخ آئینه نقابست بیتاب فنا آنهمه کوشش نپسندد شبگیر شرر ها همه یک لحظه شتابست عارف بخدا میرسد از گردش چشمی در نیم نفس بحر هم آغوش حباب است کیفیت طوفا نکدهء گریه مپرسید در هر نم اشکم دو جهان عالم آبست این بحر گدا ز جگر سوخته دارد آبیکه تو داری بنظر اشک کبابست چون سکهء دولت بکسی نیست مسلم پیداست که هر نقش نگین نقش بر آبست خوش باش که درمیکدهء نشهء تحقیق مینائی اگر هست همان رنگ شرابست بی جنبش دل راه بجائی نتوان برد یکسر جرس قافلهء موج حبابست در محفل قانون نوا سنجیء عشاق گوشیکه ادا فهم نشد گوش ربابست تا سرمه نکشتیم بچشمش نرسیدیم در بزم خموشان نفس سوخته بابست دل چیست که با خاک برابر نتوان کرد بیروی تو تا خانهء آئینه خرابست دانش همه غفلت شود از عجز رسائی چون تار نظر کوتهی آرد رگ خوابست (بیدل) اگر افسرده دلی جمع کتب کرد در مدرسهء دانش ما جلد کتابستLast Update: January 17, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us