څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
دل گرم من آتشخانهٔ کیست نگاه حسرتم پروانهٔ کیست خط جام است امشب رهزن هوش خیال نرگس م ستانهٔ کیست هزار آئینه روز خویش شب کرد صفا مهتاب فرش خانهٔ کیست امل در مزرع ما ره ندارد فسون ریشه دام و دانهٔ کیست اگر تیغت ند ارد می پرستی لب زخم خط پیمانهٔ کیست ز چاک دل نواها می تراود که می فهمد زبان شانهٔ کیست نیرزیدم به تعمیر خیالی غبارم یارب از ف برانهٔ کیست رک گا نالهٔ زنجیر درد چمن جولانگه دیوانهٔ کیست سپند آهی کشید و چشم پوشید به ا ین تکلیف خواب افسانهٔ کیست شرارم ناز خواهد کرد خرمن برون از ریشه جستن دانهٔ کیست به ذوق بیخودی مردیم بیدل شکست رنگ، صورت خانهٔ کیستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us