څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
عبرتی کوتا لب از هذیان به هم دوزد مرا موج این گوهر نمی دانم چه پهلو زد مرا عمرها شد آتشم افسرده است ما نفس خنده ها بسیارکردیم گریه آموزد مرا زان همه حسرت که حرمان باغبارم برده است می زند دامن نمی دانم کی افروزد مرا محرم آن شعله خویم جانب دیرم مخوان عالمی را جمع سازم هرکه بدوزد مرا حرف لعل اوخموشم کردبیدل عمرهاست گبر دارد رو به محرابی که می سوزد مراLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us