څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
درگلشن هوس که سراغ گلیش نیست گریأس نوحه سربکند بلبلیش نیست آن ساز فتنه ای که تو محشر شنیده ای زیر و بم توگر نبود غلغلیش نیست دیدیم حسن ساختهٔ اعتبار جاه هرگاه بی نطاقه شود کاکلیش نیست یارب به حال مفلسی خواجه رحم کن بیچاره خربه عرض چه نازد جلیش نیست آزادگان ز فکر رعونت منزه اند باگردن آنکه ساز ندارد غلیش نیست صیادی هوس چقدر ننگ فطرت است شاهین حرص می پرد وچنگلیش نیست بر انفعال عشرت این بزم چیده اند تاشیشه سرنگون نشودقلقلیش نیست تدبیر رستگاری جاوید، نیستی ست این بحرغیرکشتی واژون پلیش نیست از قطره تا محیط وبال تعلق است بیدل خوش آنکه الفت جزووکلیش نیستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us