څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
جنس موهو مم دکان آبروئی چیده است هیچ هم در عالم امیدمی ارزیده است در جناب حضرت شاه سلیمان بارگاه ناتوان موری خیال عرضی اندیشیده است زین سطور چند کز تسلیم دارد افتخار معنی رازم جبینها بر زمین مالیده است تابرنگش وارسی از نقش ما غافل مباش بحر در جیب حباب اینجا نفس دزدیده است همچو شبنم در تمنای نثار نو گلی داشتم اشکی نمیدانم کجا غلطیده است طبع آزاد از خروش جسم دارد انبساط زخمه تابر می آید صدا بالیده است نقد انفاسم نه تنها صرف آهنگ دعاست گر همه رنگست با من گرد او گردیده است در غبار خط نفس دزدیده آهی میکشم سرمه گردیده است دل تا این صدا بالیده است دستگاه لفظ کز پیشانیم بست است نقش خط چه معنی دارد اینجا سجده هم لغزیده است خامشی از بسکه نازک می سر اید درد دل جز خیال شاه فریادم کسی نشنیده است گشته ام پیروز ز حق نعمت دیرینه اش همچنان در هر بن مریم نمک خوابیده است غیر وحشت باغ امکان را نمیباشد گلی چرخ هم اینجا ز جیب صبح دامن چیده است هر کجا سر کرده ام (بیدل) دعای دولتش جوش آمین از زمین تا آسمان پیچیده استLast Update: January 30, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us