څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
جنس موهومم دکان آبروئی چیده است هیچ هم در عالم امید می ارزیده است در جناب حضرت شاه سلیمان بارگاه ناتوان موری خیال عرضی اندیشیده است زین سطوری چندکزتسلیم دارد افتخار معنی رازم جبینها بر زمین مالیده است تا به رنگش وارسی ازنقش ما غافل مباش بحر در جیب حباب اینجا نفس دزدیده است همچو شبنم در تمنای نثار نوگلی داشتم اشکی نمی دانم کجا غلتیده است طبع آزاد از خروش جسم دارد انبساط زخمه تا بر تار می آید صدابالیده است نقد انفاسم نه تنها صرف آهنگ دعاست گر همه رنگ است با من گرد اوگردیده است در غبار خط نفس دزدیده آهی می کشم سرمه گردیده ست دل تا این صدا پالیده است دستگاه لفظ کزپیشانی ام بسته ست نقش خط چه معنی دارد ابنجاسجده هم لغزیده است خامشی از بس که نازک می سراید درد دل جز خیال شاه فریادم کسی نشنیده است گشته ام پیر و ز حق نعمت دیرینه اش همچنان در هر بن مویم نمک خوابیده است غیر وحشت باغ امکان را نمی باشدگلی چرخ هم اینجا ز جیب صبح دامن چیده است هرکجا سرکرده ام بیدل دعای دولتش جوش آمین از زمین تا آسمان پیچیده استLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us